Home - Politie afkortingen - Politie codes - Politie herkenning - Roepnamen speciale inzet - Politie status codes
 
Brandweer codes en afkortingen - Codes Rijksdienst wegverkeer (RDW) - P2000 Codes - Spelling alfabet
 
Regio Rotterdam Rijnmond - Links naar overige regio's - Site links - Live online scanner - C2000 informatie
 
District 1 - District 2 - District 3 - District 4 - District 6 - District 9 - District 10 - District 11 - District 12 - Overige

Politie afkortingen

AC Alarmcentrale LME Landelijke mobiele eenheid
AE Aanhoudingseenheden LN Landelijk net
AICP Afdeling informatie- en communicatiecentrum LOTT Landelijke organisatie trauma-teams
AID Algemene inspectiedienst (douane) LPD Leider plaats delict
ALP Afdeling lokale projecten LRT Landelijke rechercheteam
ALVS Automatische voertuiglocatie systeem LTSP Landelijk team scherpschutters politie
ANWB Algemene nederlandse wielrijdersbond LUPO Luchthavenpolitie
AOT Arrestant onder toezicht LVBT Landelijk verkeers bijstandsteam
APV Algemene politieverordening MARPOL Maritieme Pollution (zeeschip/milieu-overtreding)
APZ Algemene politiezaken MB Motor brigade
AR-team Arrestatieteam MBF Mobilofoon
ARI Afdelingen recherche informatie MBT Milieu bijstandsteam
AS Algemene surveillance MCU Mobiele communicatieunit
ASA Algemene surveillance met auto MDT Mobiele dataterminal, boordcomputer surveillance-auto
AT Arrestatieteam ME Mobiele eenheid
AT'er Arrestant onder toezicht MEOC Mobiele eenheid, opvangcentrum
AVD Algemene verkeersdienst MID Militaire inlichtingendienst
AZC Asielzoekerscentrum MIOT Milieuinspectie- en opsporingsteam
BARD Bureau auto- en rijwieldiefstal MLD Marine luchtvaartdienst
BAS Bekeurings-afhandelsysteem MMT Mobiel medisch team
BAT Bureau arrestantentransport MO Meterieele ondersteuning
BBC Bureau bijstand coordinatie MP Militaire politie
BBE Bijzondere bijstandseenheid MPO Meetplanorganisatie
BBOT Bureau bijzondere opdrachten en taken MRB Dienst motorrijtuigenbelasting
BC Berichtencentrum MUH Medische urgentie helicopter
BCDO Bureau centraal dactyloscopisch onderzoek MV Meewerkend voorman (inspecteur politie)
BDM Beheerdienst motorvoertuigen NA Niets aangetroffen
BFR Bureau financiele recherche NFC Nederlands frequentiecommissie
BHD Bureau herkenningsdienst NRI Nationaal recherche-informatie
BIZA Ministerie binnenlandse zaken NS Nederlandse spoorwegen
BO Bijzondere opdracht NSO Netwerk service organisatie
BOA Buitengewoon opsporingsambtenaar NVD Nederlandse veiligheidsdienst
BOB Bewakings- en opsporingsbrigade OAT Opsporing, aanhouding en terugleiding
BOB  Bureau orde en bewaking OBM Ontzegging besturen van motorvoertuigen
BOD Bijzondere opsporingsdienst OC Operationele coordinator
BOM Bureau opsporing minderjarigen OCKMAR Opleidingscentrum Kon. marechaussee
BORB Buitengewone oproep rampenbestrijding OD Ongevallendienst
BPS Bedrijfs processensysteem OD Onbekende dader
Bra-Tra Brand- en traangasgroep OG Ordegroepen
BSB Brigade speciale beveiligingsopdrachten OLN Openbaar landelijk net
BTGV Benaderingstechniek gevaarlijke verdachten OM Openbaar ministerie
BTO Bureau technische ondersteuning OOB Onderafdeling opsporing en bijstand
BUD Bureau uitvoerende dienst OPS Opsporingssysteem
BUZA Ministerie buitenlandse zaken OR Opsporingsregister
BVD Binnenlandse veiligdheidsdienst OS Overkoepelende surveillance
BVO Bureau verkeers onderzoek OSA Onopvallende surveillance-auto
CAD Cconsultatiebureau voor alcohol en drugs OT Opsporing-/observatieteam
CB Centraal bureau OV Openbaar vervoer
CBR Centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen OVD Officier van dienst, brandweer
CBW Chef bijzondere wetten OVJ Officier van justitie
CC Coordinatie- en/of crisiscentrum OVP Opsporen verblijfplaats
CCK Calamiteiten commandokamer PA Personenauto
CCLD Communicatie centrum landelijke diensten PA Politie-assistentie
CIB Centrale incidentenbehandeling PAVLOV Probleemgerichte aanpak Veiligheid en Leefbaarheid
CID Criminele inlichtingendienst PC Persoonscontrole
CMK Centrale meldkamer PCC Provinciaal coordinatiecentrum
COA Centraal orgaan opvang asielzoekers PCS Planning- en controlesysteem
COME Centrale opleiding mobiele eenheid PD Plaats delict
COMPlot Centraal opereren meldkamer plotsysteem PI Penitentiaire inrichting
COPI Commando-plaats incident PID Politie informatiedienst
CP Centrale post PIOV Politie-instituut voor openbare orde en veiligheid
CPA Centrale post ambulance PLD Politie luchtvaartdienst
CPV Centraal proces-verbaal verwerking PODACS Politie datacommunicatiesysteem
CPVC Centrale politie verkeerscommissie POMB Primaire opleiding medewerkers basispolitie
CRI Centrale recherche informatiedienst PORTO Portofoon
CRKMAR Centrale recherche Kon.Marechaussee PP Plaatselijke politie
CRR Centraal register rijbewijzen PS Project-surveillance
CRVL Centrale radio verkeersleiding (NS) PSO Project-surveillance-opvang
CTPI Coordinatieteam plaats incident PTD Politie technische dienst
CVD Chef van dienst PV Procesverbaal
CVI Crimineel verleden-informatiesysteem PVD Politie verbindingsdienst
CVKMAR Centrale verkeerspost Kon.Marechaussee PVI Politie verkeersinstituut
CVO Civiele verkeersondersteuning bij ongeval PZ Personeelszaken
DB Districts-bureau RA Recherche assistentie
DC Districtscommandant RAC Regionale alarmcentrale, brandweer
DCB Districtlijke criminaliteitsbureaus RAG Recherche assistentiegroep
DCMR Dienst centraal milieubeheer Rijnmond RASA Recherche assistentie surveillance-auto
DESP Dienst enginering en service politie RBC Regionaal bureau criminaliteitspreventie
DHV Directe Hulpverlening RBT Recherche bijstandsteam
DIASP Dienst informatie en automatisering politie RCC Regionaal coordinatie centrum
DICP Dienst informatie communicatiecentrum politie RCK Recherche commandokamer
DKMARLV District Kon.Marechaussee afd. luchtvaart RCT Roof coordinatieteam
DLHP Dienst levende have politie RDR Rijksdienst voor radiocommunicatie
DMV Dienst motorvoertuigen RDW Rijksdienst wegverkeer
DPB Dienst persoonsbeveiliging RECON Reconstructieteam voor aanrijdingen
DRO Dienst recherche ondersteuning RHD Rijkshavendienst
DTCP Dienst telecommunicatie politie RID Regionale inlichtingendienst
DTOO Dienst technologie en operationele ondersteuning RIPO Rivierpolitie
DUO Dienst uitvoering overige politiezaken RIT Rampen identificatieteam
DVP Digital voice protection (krypto) RKK Rode kruis korps
EBI Extra beveiligde inrichting RLD Rijksluchtvaartdienst
EDACS Enhanced digital access communications system RMC Regionaal meldcentrum politie
EDISON Electr. documentatie info-systeemopsporingsnetwerk RMO Regionale motorondersteuning
EHD Eerste hulpdienst RMT Regionaal managementteam
EMA Educatieve maatregel alcohol en verkeer RO Recherche onderzoeken
EOC Explosieven opruimingscentrale ROA Regeling opvang asielzoekers
FE Functionele eenheid ROC Regionaal operationeel centrum bij calamiteiten
FIOD Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst ROGS Regionale ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen
Flying Squad Snel inzetbare ME-eenheid ROOZ Regionale operationele ondersteunende zaken
FMS Flexibel meldkamersysteem ROT Regionaal operationeel team bij calamiteiten
FROS Foto-registratie onopvallende surveillance RRC Regionaal recherche-commando
GBE Geografische basiseenheid RS Radio stilte
GBO Groep bijzondere opdrachten RTU Regionale technische uitvoering
GBS Groep basis surveillance KLPD RVB Rijksverkeersbrigade
GG en GD Gemeentelijke geneeskundige gezondheidsdienst RVD Rijks voorlichtingsdienst
GGO Gebiedsgebonden onderdelen RVI Rijksverkeersinspectie
GHOR Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen RVP Rivierpolitie
GMS Groep motorsurveillance RWS Rijkswaterstaat
GNK Geneeskundige combinatie SAS Surveillance autosnelwegen (AVD)
GNS Groep nachtsurveillance SCS Scheepvaart controle systeem
GOS Groep onopvallende surveillance SFOB Samenwerking forensisch onderzoek bomexplosies
GPF Gebiedsgebonden politiefunctionaris SI Scheepvaart-inspectie
GRC Groep radarcontrolewagens SIGMA Snel inzetbare groep medische assistentie
GRS Gemeentelijke rampenstaf SPA Staat van politie-alarm
GS Groepssurveillance SPOPO Spoorwegpolitie
GSA Grote surveillance-auto SWAB Samen werken aan bereikbaarheid (spitsteams)
GSAS Groepssurveillance autosnelwegen TAS Tankautospuit
GSC Groep snelheidscontrole TAWA Tankwagen
GSD Gemeentelijke sociale dienst TB Ter beschikking
GTC Groep technische controle TD Technische dienst
GVT Gericht verkeerstoezicht TELERAIL Internationale treinmobilofoon
HAVANK Het automatisch vingerafdrukkensysteem TIC Traffic (verkeers) informatiecentrum
HB Hoofd begeleiding TMC Transport- en milieucontrole
HB Hoofdbureau TO Technisch onderzoek
HBD Haven beveiligingsdienst TOD Technische ongevallendienst
HEISA-team Bestrijding drugsoverlast TOHD Technische opsporings- en herkenningsdienst
HGD Hoofd geuniformeerde dienst TP Ter plaatse
HIK-team Handel in kinderen-team TPW Technische patrouillewagen
HIP Hoofdinspecteur picket TR Technische recherche
HIVD Hoofdinspecteur van dienst TTO Technische en tactische ondersteuning
HKD Herkenningsdienst TVA Technische verkeersassistentie
HKS Herkenningsdienst-systeem TVO Technische verkeersondersteuning
HOVJ Hulpofficier van justitie TW Telefoonwacht
HRD Hoofd recherchedienst UCK Uniformdienst commandokamer
HVB Huis van bewaring ULM Lichte motorfiets
IAC Informatie- en adviescentrum V en PA Voertuigen en politieapparatuur (logistiek)
IBS In bewaringstelling VAB Verenigde afsleepbedrijven
ICC Informatie- en Coordinatiecentrum politie Driebergen VAR Vermiste autoregister
ID Inlichtingendienst VC Verbindings-commandowagen
IFORA Informatie ongevallen- en rampenbestrijding VCK Verkeerscommandokamer
IKP Informatie knooppunt Politie (Driebergen) VD Verdachte
ILM Interim landelijk mobilofoonnet VD Vreemdelingendienst
IM Internationale misdadiger VEDOMI Verdovende middelen
IMC Info- en meldcentrum VHD Verzekeraarsvhulpdienst
IN Internationale netwerken VHT Verkeershandhavingsteam
IND Immigratie- en naturalisatiedienst VI Voorwaardelijk invrijheidsgestelde
IRT Interregionaal recherche team VI Verkeersinformatie
ISP Intensivering samenwerking politie VIP Very important person, belangrijk persoon
IVD Inspecteur van dienst VLK Vliegtuigkaper
J en Z Jeugd- en zedenzaken VO Verkeersongeval
JP Jeugdpolitie VOS Videoregistratie onopvallende surveillance
JZZ Jeugd- en zedenzaken VPO Verlaten plaats ongeval
KC Kleine criminaliteit VROS Verwijsindex recherche- onderzoeken en subjecten
KCGS Korps controleurs gevaarlijke stoffen VS Verkeersschool
KLPD Korps landelijke politiediensten VSO Verkeersstafofficier
KM Koninklijke marine VUWA Vuurwapenteam
KMA Koninklijke militaire academie VVS Vervolg-surveillance
KMAR Koninklijke marechaussee WA Waarschuwingsadres
KMC Korps mobiele colonnes WAM Wettelijke aansprakelijkheid motorvoertuigen
KNAC Koninklijke nederlandse automobiel club WCDT Wachtcommandant
KNBRD Koninklijke nederlandse bond tot redding van drenkelingen WIP Woninginbraken preventie
KNMI Koninklijke nederlandse meteorologisch instituut WODC Wetenschappelijk onderzoek- en documentatie-centrum
KNWU Koninklijke nederlandse wielrijders unie WPR Wet persoonsregistratie
KOMA Koninklijke marechaussee WSR Wegsleepregeling
KP Kinderpolitie WVD Waarschuwing- en verkenningsdienst
KRYPTO Digitale spraakversluiering (DVP) WVO Wet verontreiniging oppervlaktewater
KSA Kleine surveillance-auto WVW Wegen verkeerswet
KTS Korte termijn schengen WWK Woonwagenkamp
LAK Landelijk assistentiekanaal X-POL Landelijk systeem proces verbaal
LBT Landelijk bijstandsgroep terreurbestrijding ZIB Zeer intensieve behandeling
LCC Landelijk communicatie centrum ZWACRI Zware criminaliteit
LCT Landelijk coordinatie-team    
LID Landelijk inspectiedienst dierenbescherming    

Site by: